تنهایی من ونیمکتمن وتنهایی نیمکت ویک آه انتظار شیرین وخدا.........ما؟؟؟


                                  آن سوتر،یک نخ نگاه ونگاه........تو؟؟


4چرخ و یک فرمان و دوچشم خیره ی جاده ؛


یک انتظارتلخ ویک همیشه تباهی؟؟؟


                                             ...وتو؛


                                            یک نخ نگاه ونگاه!!   

      
        آه من کجایم وتوکجا!!!

انتظار:توقع    

        

 

گاهی وقتا آدم دلش می خواد رو نیمکت تنهاییش بشینه کنار خدا،،وعاشقانه صداش

بزنه: آه،آه...  

واین در حالیه ک ی سری آدم ... دورو برش پرسه می زننو و می خوان تنهایی شو  ی

جور دیگه پر کنن!             ونمی دونن ک...                                               

/ 0 نظر / 28 بازدید