بتى دارم که گرد گل ز سنبل سایبان دارد

بهار عارضش خطى به خون ارغوان دارد

 

غبار خط بپوشانید خورشید رخش یارب

حیات جاودانش ده که حسن جاودان دارد

 

چو دام طره افشاند ز گرد خاطر عشاق

به غماز صبا گوید که راز ما نهان دارد

 

ز خوف هجرم ایمن کن اگر امید آن دارى

که از چشم بداندیشان خدایت در امان دارد...