هوا سنگین و سرد است

نه برفی هست و نه بارانی

آنچه می بارد همه ظلم است وسیاهی!

وسکوتی تلخ که بام دنیا را پوشانده وچشم هستی را بر چهره ی پریده ی باورها خیره

کرده...

آنچه می بارد ، بی کسی ست که دامان خود را از سنگهای ایمان سبز کرده وبر چشم

خصم می کوبد...

وتنهایی ست،،که اشک آسمان را بر گونه ی کبود زمان جاری می سازد...

آنچه می بارد صبرخداست،،

که بالهایش را به قلب غزه هدیه می دهد

تافردا در آسمان رهایی به پرواز درآید..

وآنچه می ماند

گرمای عشق است

که از لابلای زخم ها سر به فلک می کشدو زبانه بر دلها،،

الله اکبر،،عجب صبری خدادارد..


دعای جمعی خیلی مؤثره دوستان ،،این رو علم روز هم ثابت کرده ،برای آزادی غزه دعا

کنیم والبته کمک ،،یه کاری باید کرد...!

 


 

خدایا!

کمک کن اگه دستشون رو  نمی تونیم بگیریم ناخواسته پای کسانی رو که دستگیرند

هم نگیریم...

راحیل ماندگار