چقدر از "من خسته ام

از این حصار

از این دیوارهایی ک ب دور خودم کشیده ام ونامش را زندگی گذاشته ام

از این بی "تو بودن ها...

از این بی "تو دیدن ها...

از این "من ها

چقدرخسته ام

مرا در خویش بمیران ...