امروز که می روی من می مانم و خاطراتی داغ  ک دلم را گرم می کند.

 

می مانم!


می مانم!


می مانم!


فردا می شود...


هنوز نیامده ای!!

 

 

خاطره ها سرد می شود

وسرمایش تمام وجودم را می گیرد.

 

میسوزانمشان

 

شاید کمی گرم شوم...