شهر من
 
خراب آبادیست 

ک بکرها همیشه درآن بکر می مانند...