دلم تنهای تنهاست

دلم هم درد دریاست

ولی باتو چه تنهایی قشنگ است

چقدر باتو دلم بی دردو بند است


دلم آزاد آزاد است با تو

چه آزادی قشنگ است


سکوتی آتشین جاری

چراغ صبح خاموش است

چقدرباتو شب وگریه قشنگ است

چقدرباتو زمان بی قید وبند است


دلم محزون ومتروک است اینجا

ولی باتو غم وغربت قشنگ است

 

 

کنارتو سکوت دل چه رویایی ست

چقدررویا قشنگ است


- چه فریاد دل آرایی-

 چه استقبال زیبایی

 

کنار تو چقدر عالم تماشایی ست

چه فرصت ها قشنگ است

کنار تو چقدر دنیا قشنگ است...