خرداد دلم خونین است

بیا!

برای نبودنت قیام کرده ام....