بگذار سنگ کند نبودت

دلی را ک دوریت ، همیشه آن را تنگ می کرد...