دلم تنگ روزهایی ست

که

هزاربار ساکم را

بازمی کردمو

 دوباره،،

با شوق می بستم...

92/3/27

 

 

 

دیگر هیچ چیزنمی تواند آرامم  می کند،،

وقتی؛

جای خالیت این گونه بیقرارم کرده...

92/3/28

 

  

 آمده بودم تا دل تنگی هایم را در تو گم کنم،،

نمی دانستم تو هزاران بار از من دل تنگ تری...

92/3/29

 

 

 

 چقدر تنهاییت غمگین است،،فقط یک تنها تنهاییت را می فهمد،،

 

 

 

اینجآ

همه چیزهست .

اما،،

 دلم بهانه ی تو را می گیرد..

92/3/30 

 

بمیرم برایت دریا ،،

کمتر به صخره بکوب!

 

کسی تنهاییت را نمی فهمد،،

 

فقط می گویند

طغیان کرده ای...