ای که آتش می زنی بر سینه ام   چنگی بیا

شوره زاری تشنه وطوفانی ام

در نگاه خسته ام غم را ببین،

درسکوتُ اوج سرگردانی ام!

آتشی برخرمن هستی بزن 

شعله ای بر ساحل تنهایی ام

فاصله پرده سرابی بیش نیست

 باز کن پنجره را

باز کن چشم پریشانی را

یک نفس  خسته وآشفته بیا

یک نظربر دل شوریده نما

اندکی باشب تنهایی من الفت گیر

یک جهان بی دل و  آسوده برو...

لحظه ای باران شوو بر تیرگی هایم ببار

ساعتی،، ای نازنین بامن بمان.

بامن از وامق وعذرا سخنی هیچ نگو

به من از خستگی لاله ی عاشق ننویس

از شقایق ننویس   هیچ نگو!!

بامن از آبی رویاننویس.

ماه شو براین شب تارم بتاب

باتومی گویم بیا، ای بی وفا ،،ای عشق پاک!!

آری آری

 از تومی خواهم بتاب