زمستان در خانه ی من جا مانده است

شانه  های زندگی ام می لرزد..

کجاست خورشید؟؟

با تن لرزان زندگی ام چه کنم!!!