روی خط فکرم پرازعلامت های سؤالی ست که تنها تو می توانی آن ها را نقطه  کنی ای زمان ؛              

         اما من باوجودهمه ی آنها

                                     بازهم 

                                      به

                                      سرخط

                                      خواهم رفت...