می توانی بروی...

می توانی دلم را هم ببری...

اما دستانم را بگذار ،،

                        تا بنویسند آن چه را ک همیشه از آن می ترسیدند...