هنوز شاسرک امیدت

 

                 درباغ چشمانم پرک می کشدو

 


                                                   نیمه جانم را ب آتش می کشاند...