شهر
زیر قدم های من تکرار می شود،،
واین اجبار،
مرا می آزارد...