دوست دارم لحظه هارا سرکنم                 
                                  تا کنارت خستگی را درکنم


        دوست دارم حکم داراشک را     
                                  با شب چشمان تو باورکنم