سیگار

وقتی یه پک ب آتیش سیگارت می زنی تا به آرامش خیالی برسی،، ب خاکستری ک

ازسوختن زندگیت به جا می مونه فکرکن...

 

 


      تو سیگارت رو بیشتر از من دوست داری!!

 

         90/7/12