ای آسمان


             نظاره کن ودر پی اشکی نباش،،
             

              که این درد


              اشک را به چشمان آبییت خشکانده

             

              است..

                                            87/10/18