من گل کوچک قصری بزرگم؛
            اما دلم قصر نمی خواهد باغچه را دوست دارم ،،
                                              ودودست مهربان باغبان را...
           

                وقتی می گویی: گلم، خوب فکرهایت را کرده ای ؟؟
                                                      خارها سربازان منند...        
                                                                                                                                                                                                8/ 8/ 91