بچه ک بودیم مادرم همیشه می گفت :تو مثل ماه می مونی؟؟؟خجالت
            بزرگ ک شدم فهمیدم راست می گفت،،من مثل ماهم؛
                                                                         

                                                                       تنهای تنهاافسوس

                                                                                                  9/ 8/ 91