کسر زمانه معکوس شده است
    عروسک ها دیگر عروس نیستند؛
                                   جذر یک هوسندو ضرب صد خیال...
                       
                                  حساب کن؟؟

     آمدند ک با زندگی جمع شوند اما از عشق کم شدند،،
                                             
                                     حالا مساوی با نیست اند!!!

     عروسک ها همه داماد شده اند...